kiryas tosh, tosh, kiryas tash, shomrim,
kiryas tosh, tosh, kiryas tash, shomrim,